Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.luxuryforless.pl

I. Ogólne postanowienia & Dane firmy

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia   30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.luxuryforless.pl  (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep www.luxuryforless.pl jest własnością firmy MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI, z siedzibą w Jeleśni przy ul. Myśliwskiej 14 , 34-340 Jeleśnia , NIP: 553-24-32-866, NIPEU: PL5532432866, REGON: 241014107, zwanej dalej "www.luxuryforless.pl ".

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez www.luxuryforless.pl za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

4. Aby złożyć zamówienie  w Sklepie należy się zarejestrować w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

II.  Ofera i Cena

1. Wszystkie produkty prezentowane  na stronie sklepu Sklepu  www.luxuryforless.pl są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (tj., z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu)przede wszystkim aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz  cła i podatki. Cena - jest wiążąca dla Kupującego i www.luxuryforless.pl  w momencie otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są i udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, cechy czy parametry  i  ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 k.c.) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów (z wyjątkiem cen produktów już przyjętych do realizacji). Sklep zastrzega sobie prawo także do zmian produktów (dodawania ich lub usuwania) w dowolnym zakresie i terminie. Jak również wprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Działalność handlowa MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI są dostępne pod adresem www.luxuryforless.pl  Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

3. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa www.luxuryforless.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni  Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

5. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia  znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

6. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

7. www.luxuryforless.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

8. Kupujący otrzymuje  potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to wiadomość  e-mail zatytułowana.  Potwierdzenie Zamówienia - zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Powyższe potwierdzenie  przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej , wysyłane na adres e-mail wskazany przez kupującego w trakcie składania zamówienia.  Tym samym następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej utrwalenie i zabezpieczenia (i udostępnienie) danych zamówienia. Zarejestrowany kupujący ma dostęp do zamówienia  w momencie zalogowania się  na swoje konto.

9.  Kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z  brakiem - niedostępnością zamówionego produktu www.luxuryforless.pl jak najszybciej jest to możliwe zawiadomi Kupującego o tym fakcie: wysyłając e-mail lub kontaktując  się telefonicznie na adres e-mail i telefon wskazany przez Kupującego w formularzu  zamówienia.

10.  W przypadku kiedy  Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 6, www.luxuryforless.pl  zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.

11. Rozpoczęcie realizacji zamówienia uznaje się w chwili w której nastąpiło potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

12. Wszystkie zamówienia są wysyłane w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.  W przypadku płatności przelewem bankowym Sklep zastrzega sobie , że termin ten jest liczony od dnia otrzymania na rachunek bankowy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy. Do tego terminu należy dodać czas dostawy – realizowanej  przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

13. www.luxuryforless.pl  dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia ( liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji ). Może on być krótszy lub najdłuższy z podanych dla zamawianych produktów. 

14. www.luxuryforless.pl zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej  7 (siedmiu)  dni roboczych w przypadku braku danego produktu. W tym przypadku Kupujący poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.

15. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. 12 www.luxuryforless.pl  zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

16. Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i statusie realizacji zamówienia  (wysyłane/oczekiwanie na przelew/ płatność zaakceptowana) poprzez korespondencję, e-mail  przekazywaną na wskazany w formularzu zamówienia e-mail.

18. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, a także opłacenia.

19.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia ze wskazaniem adresu dostawy innego niż adres Kupującego, paragon fiskalny lub faktura VAT jest przekazywana w formie pliku na adres poczty elektronicznej Kupującego.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Formy płatności

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

b) płatnością w systemie Pay Pal

c.) płatnością w systemie Przelewy 24

2. MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI zastrzega sobie możliwość wskazania metody dokonania płatności za zamówienie w zależności od metody dostawy, czy odbioru zamówienia. Łączenie metod płatności nie jest możliwe, chyba że Perfumy.matitrading.pl  udostępni taką funkcjonalność.

3. www.luxuryforless.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów z winy banku lub firm (Pay Pal, Przelewy 24) obsługujących płatności elektroniczne działających na zlecenie Kupującego.

V ZASADY ANULOWANIA ZAMÓWIENIA

1. Do czasu wysłania produktu przez www.luxuryforless.pl  może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu +48 783294694 lub poczty elektronicznej (e-mail info@matitrading.pl lub b2b@matitrading.pl) .

2. MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.

 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia:

a.)  zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP,

b.)  nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy MATI TRADING POLAND PC & HB INTERNATIONAL GROUP MATEUSZ LIGĘCKI  (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem),

 c.) w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez perfumy.matitrading.pl   (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).

3. Zamówienie może zostać anulowane przez luxuryforless.pl także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, wracając do www.luxuryforless.pl

4. www.luxuryforless.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

VI. Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. www.luxuryforless.pl może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez  www.luxuryforless.pl lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu.

www.luxuryforless.pl zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że www.luxuryforless.pl  wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez www.luxuryforless.pl, określone są na stronie internetowej Sklepu. www.luxuryforless.pl zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie.

5. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), www.luxuryforless.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia.

6. Dokonując zakupu w www.luxuryforless.pl  Kupujący upoważnia www.luxuryforless.pl do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

7. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjny czas dostawy zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej na stronie internetowej Sklepu lub czas niezbędny na udostępnienie Kupującemu przesyłki z zamówieniem do odbioru (w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego) wynosi 1-3 dni robocze po dniu nadania przesyłki przez www.luxuryforless.pl oraz  2-5 dni roboczych po dniu nadania przesyłki, w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę . W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do www.luxuryforless.pl Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez www.luxuryforless.pl   przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie www.luxuryforless.pl

10. Produkty z przedsprzedaży wysyłane są w innym terminie. Proszę wejść na stronę produktu, pod ceną jest "wysyłka od" - i w zależności od produktu wprowadzona dana wysyłki! 

VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

1. Produkty oferowane przez www.luxuryforless.pl są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.

2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;

b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);

c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;

d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie flakonu o jednej pojemności, kształt i proporcje flakonów mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować we flakonach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);

e) zmiany szaty graficznej oraz projektu flakonika przeprowadzone przez producenta produktu;

f) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w www.luxuryforless.pl

W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: Mati Trading Poland ul. Myśliwska 14 , 34-340 Jeleśnia.

Formularz reklamacji może zostać przekazany do www.luxuryforless.pl w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail:  info@matitrading.pl/b2b@matitrading.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z  reklamowanym produktem.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

Reklamacje rozpatrywane są przez www.luxuryforless.pl w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez www.luxuryforless.pl  przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, www.luxuryforless.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli www.luxuryforless.pl  nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, www.luxuryforless.pl  zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), strony wyłączają odpowiedzialność  www.luxuryforless.pl z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 k.c.).

10. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez www.luxuryforless.pl  , w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, www.luxuryforless.pl   nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże www.luxuryforless.pl wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. www.luxuryforless.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), który dokonał zakupu w luxuryforless.pl   może - na podstawie przepisów Ustawy - odstąpić od umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do luxuryforless.pl pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane pocztą na adres: 

Mati Trading ul. Myśliwska 14 34-340 Jeleśnia

lub może być wysłane na adres poczty elektronicznej: b2b@matitrading.pl

3. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.

4. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i zwrotu towarów ponosi Kupujący.

5. Zwracany w powyższym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Luxuryforless.pl  mają  obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu dokonane przez niego płatności bez koszty dostarczenia rzeczy.

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Luxuryforless.pl   podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Mati Trading Poland Mateusz Ligęcki ul. Myśliwska 14 , 34-340 Jeleśnia , mailowo pod adresem info@matitrading.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na jednej z podstron sklepu „kontakt z nami”.

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Luxuryforless.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem zbioru danych osobowych Luxuryforless.pl  jest Mateusz Ligęcki z siedzibą w Jeleśni przy ul. Myśliwskiej 14

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności dostępna na stronie Sklepu

XII. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

1. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Sklepu, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli.  Luxuryforless.pl  nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Luxuryforless.pl  jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje. Luxuryforless.pl  może pozbawić użytkownika Sklepu lub Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Sklepu lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Sklepu lub Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Luxuryforless.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Luxuryforless.pl   

2. Luxuryforless.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Luxuryforless.pl  nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

3 . Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym Sklepu , również jako plik pdf dostępny w każdym czasie na stronie Sklepu  - możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku - pod adresem oraz w wersji pisemnej pod adresem: Mati Trading Poland Mateusz Ligęcki ul. Myśliwska 14 34-340 Jeleśnia

4. Luxuryforless.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na stronie Luxuryforless.pl   Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Luxuryforless.pl  a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Luxuryforless.pl a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Luxuryforless.pl   

8. Regulamin obowiązuje od 14.12.2019 roku.